Evocirani potencijali

11.8.2016

UREĐAJ: Nihon Kohden, 2015.
 
Evocirani potencijali predstavljaju bezbolnu funkcionalnu elektrofiziološku metodu registriranja odgovora ispitivanog živčanog sustava na ponavljanu stimulaciju prilagođenim tipiziranim podražajem, putem elektroda postavljenih na tijelo i glavu.
 
VEP (vidni evocirani potencijali) neurofiziološka su tehnika ispitivanja vidnog puta. Ispitivanje se vrši stimulacijom vidnog puta strukturiranim vidnim podražajem-šah pločom prikazanom na TV ekranu. Odgovor registriraju elektrode postavljene na glavi na tipičnim mjestima. Ispituju se oba oka pojedinačno, višestrukim ponavljanim stimulacijama (2-3 puta prosječno). Pretragu vrši neurofiziološki tehničar. Pretraga je bezbolna, traje 30-90 minuta (sat vremena prosječno) i zahtijeva suradnju bolesnika. Poželjno je da je ispitanik naspavan, odmoran. Ne smije imati proširene zjenice, a na pretragu sa sobom treba ponijeti dioptrijske naočale ukoliko ih koristi. Također je potrebno ponijeti i popratnu neurološku medicinsku dokumentaciju, poželjan je nalaz okuliste ukoliko ga pacijent posjeduje. Poželjna je čista, oprana kosa bez primjesa laka i gela. Poželjno je jesti prije pretrage, uzeti lijekove koje bolesnik redovito uzima izuzev sedativa i lijekova koji smanjuju koncentraciju i pažnju, što može utjecati na suradnju bolesnika i rezultate pretrage.
 
BAER (slušni evocirani potencijali) predstavljaju neurofiziološku tehniku ispitivanja slušnog puta, služi u dijagnostici i praćenju bolesti oštećenja perifernog i centralnog dijela slušnog puta. U rutinskoj neurološkoj praksi ispituju se slušni evocirani potencijali kratke latencije (do 10 ms) koji se generiraju u moždanom deblu. Stimuliranje se vrši ponavljanim tonskim klik podražajem putem audioslušalica, a za ispitivanje se prvo određuje prag sluha, pojedinačno na svakom uhu. Odgovor se registrira putem elektroda postavljenih na glavi, na tipičnim mjestima. Ispituje se pojedinačno svako uho, višekratnim ponavljanim stimulacijama (2-3 puta prosječno). Pretragu vrši neurofiziološki tehničar, pretraga je bezbolna, traje prosječno oko 60 minuta, zahtijeva jednostavnu suradnji ispitanika. Poželjno je prije pretrage učiniti pregled zvukovoda i otkloniti eventualno cerumen. Ispitanik sa sobom treba ponijeti popratnu neurološku medicinsku dokumentaciju, priložiti ORL dokumentaciju u koliko je posjeduje. Poželjna je čista, oprana kosa bez primjesa laka i gela. Prije pretrage ispitanik može slobodno jesti i piti i uzeti svu medikamentoznu terapiju.
 
SSEP (somatosenzorni evocirani potencijali) su neurofiziološka tehnika ispitivanja osjeta dodira. Služe najčešće u dijagnostici i praćenju bolesti i oštećenja leđne moždine i mozga. Stimuliranje se vrši ponavljanim električnim stimulusom putem površinske elektrode postavljene iznad mješovitog perifernog živca na tipičnim mjestima na ruci ili nozi (n. medianusa u zapešću na ruci odnosno n. tibialis posterior iza medijalnog maleola na nozi). Odgovor se registrira elektrodama postavljenim na tipičnim mjestima na tijelu i glavi. Stimulacija se provodi u više navrata (prosječno 2-3 puta), pojedinačno na svakoj ruci ili nozi. Pretragu vrši fiziološki asistent. Pretraga je bezbolna, traje 30-90 minuta (60 minuta prosječno za oba n. medianusa, 60-90 minuta za oba n. tibialisa), zahtijeva jednostavnu suradnju bolesnika. Ispitanik za vrijeme pretrage treba biti opušten, dozvoljeno je spavati tijekom pretrage. Dozvoljeno je jesti i piti prije pretrage, uzeti svu redovitu terapiju. Sa sobom bolesnik treba ponijeti popratnu neurološku medicinsku dokumentaciju i adekvatnu uputnicu. Poželjno je da ispitianik ima odjeću koja se lako skida jer se elektrode postavljaju na udove i duž kralješnice, te na glavu. Poželjna je čista, oprana kosa bez primjesa laka ili gela.
 
P300 - Kognitivni evocirani potencijali su neurofiziološka tehnika ispitivanja kognitivnog odgovora na zvučni podražaj putem reakcije ruke pacijenta pritiskom na  gumb koji je umrežen s uređajem. Prikazuje nam vrijeme odgovora na podražaj te da li je pacijent prepoznao zvučno drugačiji ton/klik od uobičajene frekvencije u pozadini snimanja. Tijekom izvođenja pretrage pacijent ima audioslušalice. Pripremu pacijenta i samo snimanje izvodi sa pacijentom neurofiziološki tehničar, a nalaz analizira specijalist neurolog. Rezultati ispitivanja uspoređuju se sa standardiziranim normativima dobivenima na uzorku zdrave populacije. Podaci dobiveni tehnikom evociranih potencijala, uz klinički pregled i ostale neurološke dijagnostičke pretrage, liječniku daju bolji uvid u funkcionalno stanje ispitivanog osjetnog sustava i lokalizaciju patološkog procesa, te tako pridonose postavljanju dijagnoze i služe u praćenju niza neuroloških i drugih bolesti i stanja. Osobe koje koriste naočale, leće ili slušni aparat moraju iste ponijeti sa sobom na pretragu. Potrebno je doći čiste kose. Nalaz pretrage u pisanom obliku ispitanik može podići u Laboratoriju za evocirane potencijale u roku od tjedan dana ili se dostavlja na kućnu adresu.
 
Naručivanje za pretragu se vrši putem Jedinice za centralno naručivanje pacijenata na broj telefona/faxa 051 750 658 ili putem e-maila: spec.prijem@sb-insula.hr 
1. uputnica: VEP – vidni evocirani potencijali
2. uputnica. BAER – slušni evocirani potencijali
3. uputnica: P300 – kognitivni evocirani potencijali
4. uputnica: SSEP n. tibialis
5. uputnica: SSEP n. medianus
 
*  uputnica: SSEP n. medianus
                 : SSEP n. tibialis

(mogu skupa na 1 ili odvojeno na 2 uputnice)
 
UPUTNICE  A3 NEUROLOŠKA DIJAGNOSTIČKA PRETRAGA  


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept