Dokumentacija o privatnosti

9.11.2020

Županijska specijalna bolnica Insula, u cilju usklađivanja s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te s ostalim pozitivnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, donijela je sljedeće pravne akte:
- Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka

Ostvarivanje prava iz zaštite osobnih podataka, ispitanici ostvaruju podnošenjem ispunjenih propisanih obrazaca:
- Zahtjev za pristup osobnim podacima
- Zahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka
- Zahtjev za brisanje osobnih podataka
- Zahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka
- Zahtjev za prenosivost osobnih podataka
- Prigovor na obradu osobnih podataka
 
Sukladno članku 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Županijska specijalna bolnica Insula imenovala je referenta za zaštitu podataka.
- Odluka o imenovanju referenta za zaštitu podataka.


  This website uses the cookies necessary for operation and to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking the “Accept” button, scrolling this page, clicking on a link or continuing browsing in any other way, you will agree to our Privacy Policy and Cookie Settings: Privacy Policy | Cookie Settings Accept